Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Zadelatelier Schutte, gevestigd te Epe. Zadelatelier Schutte staat zowel voor Ninon Schutte als ook het personeel van Zadelatelier Schutte.

De opdracht (directe levering) of bestelling door de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Bijzondere, van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanmeten

Zadels worden aangemeten bij de klant op stal of bij Zadelatelier Schutte in Epe.
Bij het aanmeten van een zadel vragen wij altijd een aanbetaling van 10% van het totaalbedrag van het zadel.

Artikel 3 Prijzen

Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van, op het tijdstip van afsluiting, geldende prijzen.

Artikel 4 Annuleren/retourneren

Als na aanmeting de opdracht wordt geannuleerd en het zadel is reeds gemaakt maar nog niet afgeleverd, wordt de aanbetaling van 10% niet gerestitueerd.

Artikel 5 Wijziging van de opdracht

Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk, mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken, dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Dit geldt voor wijzigingen vlak voor of na levering, tenzij met Zadelatelier Schutte anders overeengekomen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Zadelatelier Schutte is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a) Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

Zadelatelier Schutte is niet aansprakelijk voor letsel bij paarden in wat voor vorm dan ook. Kosten van dierenartsen en therapeuten kunnen niet op Zadelatelier Schutte verhaald worden.
Zadelatelier Schutte is bij het uitvoeren van een opdracht slechts voor, zover zijn verzekering dit dekt, aansprakelijk voor door zijn schuld ontstane of aan hem toe te rekenen schade aan eigendommen van de opdrachtgever van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en).

Artikel 7 Reclameren

Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken, en bij aanwezigheid daarvan Zadelatelier Schutte terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na de dag van levering c.q. oplevering gebreken heeft aangegeven, dan wordt de opdrachtgever geacht met het geleverde in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

Zadelatelier Schutte dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

Zadelatelier Schutte garandeert de pasvorm van door hem geleverde, gecorrigeerde en gerepareerde goederen, met name zadels, uitsluitend op het moment van de levering ervan. Zadelatelier Schutte sluit elke aansprakelijkheid voor nadien optredende verslechtering van die pasvorm uit, met name verslechtering als gevolg van veranderingen in de paardenrug.

Artikel 8 Overmacht

In geval Zadelatelier Schutte niet in staat is aan zijn verplichtingen uit hoofde van een met de opdrachtgever aangegane overeenkomst (volledig) te voldoen als gevolg van overmacht, is Zadelatelier Schutte bevoegd de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten dan wel te wijzigen totdat de overmacht is geëindigd, en blijft de opdrachtgever gehouden eventueel geleverde prestaties te betalen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

Zolang Zadelatelier Schutte geen volledige betaling voor de door hem geleverde goederen heeft ontvangen blijven de geleverde goederen eigendom van Zadelatelier Schutte.

Zadelatelier Schutte heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte, en geleverde goederen zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 10 Tijdelijk ter beschikking stellen zadel

Indien Zadelatelier Schutte ter vervanging van een door hem in reparatie genomen zadel, ter overbrugging van de periode tot aan de levering van een verkocht zadel, of anderszins, een zadel ter beschikking stelt, geschiedt dat hetzij in bruikleen, hetzij krachtens verhuur, zulks als door Zadelatelier Schutte bij die ter beschikking stelling te bepalen. De eigendom van het zadel blijft bij Zadelatelier Schutte. Hiertoe wordt een overeenkomst opgesteld die door opdrachtgever en Zadelatelier Schutte worden ondertekend.

De ter beschikking stelling geschiedt voor de periode tot aan de levering van het door Zadelatelier Schutte verkochte zadel dan wel de teruggave van het gerepareerde zadel, tenzij bij de ter beschikkingstelling anders is bepaald, onverminderd het hierna onder bepaalde.

Zadelatelier Schutte is in alle gevallen te allen tijde bevoegd de ter beschikking stelling zonder opgaaf van redenen te beëindigen.

Degene aan wie het zadel ter beschikking is gesteld is aansprakelijk voor alle schade aan, en verlies of diefstal van, het zadel, een en ander zoals vermeld in de huur-/uitleenovereenkomst.

Bij beëindiging van de ter beschikkingstelling dient het zadel onverwijld aan Zadelatelier Schutte te worden teruggegeven, en wel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter beschikking stelling bevond. Indien Zadelatelier Schutte bij de ter beschikkingstelling een waarborgsom heeft ontvangen dient deze gelijktijdig met de teruggave van het zadel te worden terugbetaald, onder inhouding van het door Zadelatelier Schutte geschatte bedrag van de schade die tijdens de ter beschikkingstelling aan het zadel is toegebracht. Onder schade worden te dezen mede verstaan de kosten van het terugbrengen van het zadel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter beschikking stelling bevond, ongeacht of die staat een betere of slechtere was.

Degene aan wie het zadel ter beschikking werd gesteld is niet bevoegd het zadel aan een derde in gebruik te geven.

Indien het zadel uit de macht van de persoon aan wie het ter beschikking werd gesteld is geraakt, dient laatstgenoemde Zadelatelier Schutte daarvan terstond in kennis te stellen.

Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het zadel werd opgemaakt, wordt het zadel geacht in onbeschadigde toestand ter beschikking te zijn gesteld.

Alle hiervoor vermelde bepalingen zijn eveneens van toepassing op andere goederen dan zadels indien door Zadelatelier Schutte tijdelijk ter beschikking gesteld.

Het is mogelijk een zadel van Zadelatelier Schutte te huren. Het wordt door Zadelatelier Schutte bepaalt of opdrachtgever hiervoor in aanmerking komt. Op huurzadels zijn specifieke voorwaarden van toepassing die per persoon en situatie kunnen verschillen.

Artikel 11 Geschillen

Op alle overeenkomsten is met Zadelatelier Schutte is het Nederlands recht van toepassing. Een beroep op de bepalingen van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alleen de rechter in de vestigingsplaats van Zadelatelier Schutte is bevoegd van geschillen kennis te nemen.